Skvělá zpráva!

máme nový, moderní e-shop!

Nabídku produktů najdete nyní na
eshopu jiroutreklamnipredmety.com

inteligentní vyhledávání detailní filtrování
poptávková služba on-line skladová dostupnost

Omlouváme se, ale tento web již není aktualizován a nelze na něm nakoupit..

Obchodní podmínky

1. Základní údaje
Dodavatel
JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o., Průmyslová 495, 530 03 Pardubice
Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 060 80 618
DIČ: CZ 06080618
(dále jen "dodavatel")
Kontaktní údaje
Telefon: +420 466 030 823, +420 775 30 50 56, +420 776 30 50 50
Fax: +420 466 030 823

Email: mailto:obchod@jirout.com. Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů od přijetí dotazu.

Platnost obchodních podmínek od 1.1. 2014


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o.

Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. (provozovatel webových prezentací jirout.com, Trikaproreklamu.cz, cocodecor.cz papirovetaskyspotiskm.cz, Darkyproreklamu.cz, Snurkyspotiskem.cz, Reklamnimlsani.cz, reklamnisladkosti.cz, Papirovekapesnikyspotiskem.cz, Diar-kalendar.cz), se sídlem Průmyslová 495, Pardubičky, 533 01 Pardubice, IČ: 06080618, zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C, vložka 39532 (dále jen jako „Prodávající“) a kupujícího – podnikatele (dále jen jako „Kupující“).


I. OBECNÁ USTANOVENÍ


Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícími jako podnikateli při jejich podnikatelské činnosti. Odkazem na tyto obchodní podmínky učiněným při objednávce či při jakýchkoli jiných návrzích na uzavření kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že jedná jako podnikatel při své podnikatelské činnosti.
Veškerá prezentace umístěná v tištěném katalogu nebo na webovém rozhraní obchodů má informativní charakter před uzavřením kupních smluv mezi oběma stranami. Prodávající není povinnen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení paragrafu 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tak nepoužije. Kupní smlouva mezi jednotlivými stranami vzniká na základě podpisu obou stran listiny označení jako kupní smlouva.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na webových stránkách prodávajícího.
Podmínka seznámení Kupujícího s těmito obchodními podmínkami dle ust. § 1799 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen Zákon) je splněna tehdy:

- objednává-li Kupující zboží či služby prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, tím, že před uskutečněním objednávky, která obsahuje doložku odkazující na obchodní podmínky, je Kupující vždy nutně automaticky naveden do textu obchodních podmínek
- objednává-li Kupující zboží či služby jinou cestou, je před potvrzením objednávky či vystavením smlouvy ze strany Prodávajícího výslovně upozorněn na existenci a význam doložky, odkazující na obchodní podmínky

Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.

 

II. POUŽITÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK


Tyto obchodní podmínky stanovené pro účel dle ust. § 1751 Zákona určují:

a) další obsah objednávek Kupujícího nebo jakýchkoli jiných návrhů na uzavření kupních smluv Prodávajícího či Kupujícího týkajících se dodání zboží či služeb Prodávajícím.

b) další obsah kupních smluv týkajících se dodání zboží či služeb, které na tyto obchodní podmínky odkazují a to v rozsahu, ve kterém Smluvní úkon nebo kupní smlouva nebo jiná s ní související ujednání neobsahují odchylnou úpravu (např. jiné ceny, splatnost, dodací lhůtu, konkrétní způsob úhrady kupní ceny aj.), neboť odchylná ujednání ve smlouvě mají před
zněním těchto obchodních podmínek přednost.

Kupní smlouvou se pro účel těchto obchodních podmínek rozumí nejen smlouva o koupi zboží (s případným poskytnutím služeb), ale i smlouva o poskytnutí samotných služeb.


III.OBJEDNÁVKA A JEJÍ POTVRZENÍ
 

Kupující bude zboží objednávat elektronicky přes webové stránky nebo emailem. Kupujícího zastupuje při objednávání pouze osoba k tomu oprávněná, Prodávající má právo považovat za oprávněnou osobu tu, která vykonává tuto činnost obvykle. Objednává-li Kupující zboží včetně potisku či jiného značení, nebo objedná jen potisk samotný, zavazuje se dodat Prodávajícímu společně s objednávkou i grafické podklady a vypsané požadavky pro potisk (z nichž musí vyplývat zejména požadovaná grafická podoba, barevnost, rozměry a umístění). V případě souhlasu potvrdí Prodávající objednávku elektronicky, písemně nebo přímým dodáním zboží Kupujícímu.

Kupující je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
1. Svojí identifikaci, tj. obchodní název společnosti nebo jméno a příjmení FO, sídlo/provozovna, IČO, DIČ, kontakt (telefon a e-mailovou adresu).
2. Celý kód objednávaného zboží podle katalogu nebo webových stránek
3. Množství objednávaného zboží, pokud nebude uvedeno, je automaticky bráno minimální množství u daného artiklu.
4. Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/provozovny kupujícího).
5. Datum dodání zboží – pokud je požadováno přesné datum. Jinak je bráno dle VOP.
6. Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat a přebírat dodávané zboží

Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající vyzve Kupujícího k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění anebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících anebo doplňujících objednávku Prodávajícímu se objednávka považuje za úplnou.

Bezprostředně, nebo v nejkratší možné době po doručení úplné objednávky je Prodávající povinen zkontrolovat skladovou dostupnost zboží. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje neodkladně Kupujícího a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, Prodávající na tuto skutečnost upozorní Kupujícího.

Objedná-li Kupující Potisk, odešle mu Prodávající bez zbytečného prodlení po přijetí objednávky grafické ztvárnění požadovaného Potisku zboží. V případě souhlasu odešle Kupující potvrzený formulář zpět Prodávajícímu, a to v co nejkratším možném termínu. V případě nesouhlasu zašle Prodávajícímu neprodleně své připomínky.

Objednávky odsouhlasené Kupujícím a Prodávajícím již nelze měnit.

Pokud Kupující zruší svoji závaznou objednávku, má Prodávající nárok na stornovací poplatek ve výši 20% (dvacet-procent) z ceny stornovaného zboží, plus nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě dokladu vystaveného Prodávajícím.


IV. DODACÍ PODMÍNKY

Termín dodání pro zboží bez potisku je 5-10 pracovních dní od potvrzení objednávky, termín expedice zboží se značením od 10-20 pracovních dní od potvrzení objednávky a finální grafické podoby potisku.

Tyto termíny mohou být splněny za podmínek

Zboží bez potisku
• Kupující zašle objednávku do 9,30 hod
• Zboží se nachází na skladě v ČR
• Sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího

Zboží s potiskem
• Zboží se nachází na skladě prodávajícího
• Sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího
• Grafika značení je odsouhlasena kupujícím

Veškeré ceny potisků jsou uvedeny v ceníku potisku, který prodávající zašle na vyžádání kupujícího. Ceny potisku, není-li uvedeno jinak, nezahrnují případné tiskové přípravy vyžadující technologie tisku.

Ceny nezahrnují náklady na dopravu a manipulaci, které činí 120 Kč/balík. Pokud atypické rozměry či váha zboží vyvolají skutečné expediční náklady vyšší, než jsou výše uvedeny, vyhrazuje si Prodávající právo doúčtovat skutečně vynaložené náklady v jejich skutečné výši.

Fotografie v internetových obchodech Prodávajícího jsou u jednotlivého zboží pouze ilustrační. Kupující má možnost si vyžádat doplňující informace k jednotlivému zboží (např. velikostní tabulky, vzorník barev, atd.). Výměna objednaného a následně dodaného zboží Prodávajícím tak není možná.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže je kupující v prodlení s úhradou řádně vystavené zálohové či jiné faktury o více než 14 dní. Odstoupení od smlouvy musí být písemné s uvedením důvodu a doručeno druhé straně.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úhradu storno poplatku, který činí 20% hodnoty zakázky v případě nepotištěného zboží a 80% hodnoty zakázky v případě potištěného zboží.

Kupující nemá nárok na výměnu zboží u textilního zboží po odsouhlasení velikostní tabulky a grafické podoby potisku. U reklamního zboží s potiskem nemá nárok po odsouhlasení grafické podoby potisku.

Dále může prodávající od kupní smlouvy odstoupit Nemůže-li řádně splnit svůj závazek dodat zboží či poskytnout služby z důvodů spadajících pod okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu zákona. O této skutečnosti dá bez zbytečného odkladu zprávu Kupujícímu a má právo buď prodloužit dodací lhůtu, nebo odstoupit od kupní smlouvy, a to bez odpovědnosti za eventuální škodu vzniklou Kupujícímu. Týká-li se daná nemožnost jen části zboží (služeb), které je předmětem kupní smlouvy, má Prodávající tato práva jen, pokud jde o tuto část zboží .

Prodlouží-li Prodávající podle předchozího odstavce dodací lhůtu, má Kupující právo do jednoho pracovního dne od obdržení zprávy o prodloužení dodací lhůty od kupní smlouvy odstoupit, jinak platí, že s prodloužením dodací lhůty souhlasí. Věta poslední předchozího odstavce platí pro právo odstoupení Kupujícím obdobně. Má-li Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, ať již v celém rozsahu či jen pokud jde o část zboží (služeb), může vždy odstoupit i v menším rozsahu.

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupní cena zboží bude určena dle závazného potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího, popřípadě dle aktuálního katalogu Prodávajícího. Ceny v katalogu i na webových stránkách jsou uvedeny bez DPH a bez značení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen produktů.

Kupní cena bude Kupujícím uhrazena dle dohody s prodávajícím a to v následujících možnostech:

    Hotově při předání a převzetí zboží v sídle Prodávajícího
    Hotově při předání a převzetí zboží na straně Kupujícího prostřednictvím 3 strany (přepravní společnosti - DOBÍRKOU
    Zálohovou platbou předem ve výši 70% + 30% doplatek při převzetí zboží
    Zálohovou platbou předem ve výši 100% s doplatkem nákladů na dopravu zboží do místa určení, pokud není dohodnuto jinak.

Nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí zboží ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je oprávněn účtovat i částečné plnění a Kupující je povinen takto účtovanou částku zaplatit. V případě, že Prodávajícímu vzniknou pohledávky za Kupujícím, má Prodávající povinnost uhradit veškeré náklady spojené s jejich vymáháním.

Ceny za potisk a podmínky potisku se řídí ceníky potisku dle jednotlivých technologií. Prodávající si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- 5 (pět procent) z objednaného počtu kusů s potiskem, pokud se s Kupujícím výslovně nedohodne jinak.

Případné agenturní slevy lze dohodnout dle nabídky ze strany Prodávajícího. Pokud je zboží nabízeno v rámci krátkodobých akcí nebo výprodejů za ceny speciální, snížené oproti původnímu prodeji či obdobnému zboží stejné užitné hodnoty, jsou tyto speciální ceny cenami konečnými a Prodávající z nich neposkytuje Kupujícímu žádné další rabaty či agenturní slevy.


VII. FORMA ÚKONŮ

Všechny právní úkony Prodávajícího i Kupujícího týkající se dodání zboží či poskytnutí služeb (jakož i všechny jiné než právní úkony zmíněné v těchto podmínkách) musí být písemné, může jít přitom o jakoukoli písemnou formu - postačí i e-mailová zpráva i bez el. podpisu.


VIII. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK, JEJICH ZMĚNY

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014. Dosavadní obchodní podmínky, uveřejněné na internetových stránkách Prodávajícího, se tímto ruší. Prodávající má právo tyto obchodní podmínky kdykoli změnit.


REKLAMAČNÍ ŘÁD PRODÁVAJÍCÍHO

K zajištění jednotného a správného postupu při vyřizování reklamací vad zboží a vad potisků je vydáván tento Reklamační řád, který upravuje vyřizování reklamací vad zboží a vad potisků zboží Prodávajícího.

1. Úvodní ustanovení


1.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží, pokud je kupujícím uplatněna ve lhůtách uvedených v článku 5. Reklamačního řádu.
1.2. Vadou se rozumí stav zboží, kdy neodpovídá ujednanému množství, jakosti a provedení.
1.3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na zboží v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

 

2. Povinnost Kupujícího


2.1. Kupující je povinen uplatnit (reklamovat) u prodávajícího veškeré vady bez zbytečného odkladu ve lhůtách a způsobem stanovených v tomto Reklamačním řádu, jinak se vystavuje riziku, že jeho reklamace bude zamítnuta, nebo nebude moci být projednána.
2.2. Kupující je povinen ihned po převzetí zboží od dopravce zásilku zkontrolovat, nebyla-li poškozena. Zjevné poškození zásilky musí být reklamováno dopravci písemně v okamžiku doručení. Kupující tedy v okamžiku doručení zapíše reklamaci do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, či zápisu o škodě. Jedná-li se o zjevné poškození zásilky, nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.
2.3. Není-li poškození zásilky v průběhu přepravy při předání zjevné, je kupující povinen písemně prodávajícímu oznámit bezprostředně po dodání následující informace: název a adresu Kupujícího, číslo přepravní zásilky, popis poškození zboží a fotodokumentaci škody (obal, zboží). Toto písemné oznámení musí Kupující zaslat Prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení zásilky.
2.4. Kupující je povinen dodané zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Kupující je povinen provést prohlídku před provedením potištění nebo jiného zpracování zboží, jinak jeho nároky z odpovědnosti za vady zboží zanikají.

 

3. Nároky z vad zboží
 

3.1. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem (§ 2002 odst. 1 Občanského zákoníku) může Kupující:
- požadovat odstranění vad dodáním opraveného nebo nového zboží za zboží vadné
- opravu vadného potisku
- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku
- odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění
- požadovat dodání chybějícího zboží
3.2. Volba mezi výše uvedenými nároky náleží kupujícímu jen v případě, že ji oznámí Prodávajícímu včas ve lhůtě uvedené v čl. 5 Reklamačního řádu společně s kopií dodacího listu nebo faktury a s vadným zbožím v reklamovaném množství. Uplatněný nárok nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. Ustanovení § 2110 věta druhá písm. a) až d) občanského zákoníku se nepoužije.
3.3. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující:
- požadovat odstranění vad zboží
- požadovat dodání chybějícího zboží
- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo služeb
3.4. Nárok z vad se považuje za řádně uplatněný, jestliže je reklamováno zboží kompletní, reklamaci nebrání obecné zásady hygieny a jsou písemně oznámeny všechny údaje uvedené v čl. 4.2. Reklamačního řádu a přiloženy listiny dle čl. 3.2. Reklamačního řádu.

Při odstoupení od kupní smlouvy, je Kupující povinen zaslat spolu se zbožím i vyplněný Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.


4. Místo uplatnění reklamace
 

4.1. Kupující uplatňuje nároky z vad zboží (reklamuje) u prodávajícího v jeho sídle v Pardubicích, Průmyslová 495, PSČ 533 01.
4.2. Nároky z vad zboží (reklamaci) uplatňuje Kupující ve vlastním písemném oznámení, které bude obsahovat nezbytné údaje reklamačního listu:
- název (jméno) kupujícího
- místo podnikání (příp. bydliště u fyzických podnikatelů)
- název reklamovaného zboží, jeho katalogové číslo, číslo faktury nebo dodacího listu u prodávajícího, dodané množství, cenu za jednotku, cenu celkem, číslo faktury, datum převzetí zboží
- popis vady zboží
volbu nároku z vad zboží
- datum a podpis kupujícího (podnikatele nebo jím pověřené osoby)
4.3. V případě, že Kupující uplatňuje jiný reklamační nárok než na poskytnutí slevy z ceny prodávaného zboží a služeb, předá současně s reklamačním listem prodávajícímu i předmětné vadné zboží v plném reklamovaném množství. Reklamace nevráceného reklamovaného zboží nemůže být uznána.


5. Lhůty pro uplatnění nároků z vad (reklamace)
 

5.1. Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží (zjevné vady), je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího v době:
- při osobním odběru nejpozději do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží.
- při dodání zboží nezávislým dopravcem nejpozději do čtrnácti dnů po převzetí zboží, přičemž pro splnění stanoveného termínu je při uplatnění reklamace zaslané poštou rozhodné datum poštovního razítka na zásilce
5.2. Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u Prodávajícího ihned poté, co je zjistí, max. však ve lhůtě do šesti měsíců ode dne fakturace.
5.3. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
5.4. Opomine-li Kupující oznámit reklamaci ve výše uvedených lhůtách, nebo nejsou-li prodávajícímu zaslány dostatečné podklady k reklamaci, zanikají všechny nároky kupujícího vůči Prodávajícímu.


6. Lhůty pro vyřízení reklamace

6.1. Pro vyřízení reklamace je stanovena lhůta 2 měsíce ode dne jejího doručení Prodávajícímu. Tato lhůta se prodlužuje u vad odstranitelných o dobu, po kterou bude vada odstraňována opravou u třetí strany, případně u dodavatele či výrobce zboží.


7. Závěrečná ustanovení

7.1. Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a Kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.
7.2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014 a stává se nedílnou součástí Obchodních podmínek Prodávajícího.